HRVATSKA KULTURNA ZAJEDNICA WIESBADEN

STATUT

§1   §2   §3   §4

§ 1. Opće odredbe

 1. "Hrvatska kulturna zajednica" (r.d.) sa sjedištem u Wiesbadenu teži isključivo i neposredno općekorisnim i dobročiniteljskim ciljevima u smislu odjeljka "Porezno povlaštene svrhe uredbe o davanjima".

 2. Svrha je društva pospješivati snošljivost među narodima na svim područjima uljudbe i razumijevanja među narodima. U tom smislu je svrha društva također posredništvo u materijalnoj pomoći između njemačkog i hrvatskog naroda. Time Društvo teži za ciljevima dobrotvornosti uzimajući u obzir odredbe §53 Uredbe o davanjima.

 3. Svrha se prema Pravilu na području uljudbe postiže: - obrazovanjem pjevačkih, književhih i kazališnih grupa, - organiziranjem predavanja o umjetnosti, povijesti i književnosti, - organiziranjem prikazivanja filmova, - njegovanjem odnosa i suradnje: - s domovinskim kulturnim, religioznim i društvenim organizacijama, - s hrvatskim udrugama u SR Njemačkoj i u svijetu, - s njemačkim, i ne samo njemačkim, kulturnim, religioznim i društvenim udrugama, - uspostavom veza između ljudi obiju nacija sa svrhom međusobnog razumijevanja i međusobne pomoći.

 4. Društvo nesebično djeljuje; ono ne teži u prvom redu prema vlastitoj materijalnoj koristi. Svoje dobrotvorne ciljeve društvo postiže organiziranjem davanja dobrovoljnih priloga, bazara, bušjaka i sl. Te na taj način sakupljena sredstva privodi materijalnoj pomoći između njemačkog i hrvatskog naroda (prema §53UoD).

 5. Sredstva se Zajednice smiju upotrijebiti jedino u svrhe koje su u skladu s ovim Pravilom. Članovi ne primaju nikakve poklone iz sredstava Zajednice.

 6. Ne smije se niti jednoj osobi davati povlastice izdacima ili nesrazmjerno visokim plaćanjima koja su strana svrsi ovoga društva.

 7. U slučaju raspuštanja ili ukinuća Zajednice ili ako prestane dosadašnja svrha, tada sva imovina pripada Hrvatskoj katoličkoj misiji u Wiesbadenu, Holsteinstr. 15, 65187 Wiesbaden, koja je treba neposredno i isključivo upotrijebiti u opčekorisne, dobrotvorne ili crkvene svrhe.

 

§ 2. Članovi

 1. Svaka osoba koja prihvaća odredbe ovoga Pravila može postati član Zajednice ako se tome ne protive opće zakonske odredbe.

 2. Prava članova jesu: - vršiti aktivno i pasivno pravo glasa u Zajednici, - biti informiran o svim djelatnostima u Zajednici, - pokretati inicijative za rad.

 3. Obveze članova jesu: - zalagati se za ostvarenje ciljeva Zajednice, - čuvati i štititi ugled Zajednice, - plaćati članarinu.

 4. Članom Zajednice se postaje potpisivanjem pristupnice.

 5. Članstvo prestaje radi usljed: - samovoljnog istupa, - djelovanja suprotnog odredbama Pravila i ineresa Zajednice, - više sile.

 

§ 3. Ustrojstvo Zajednice

 1. Tijela zajednice jesu: Skupština, - Predsjedništvo.

 2. Skupština je najviše tijelo Zajednice. Skupštinu čine svi članovi Zajednice.

 3. Skupština donosi i mijenja Pravilo Zajednice, donosi programa i druge odluke važne za rad zajednice, a naročito: - bira i razrješava tijela Zajednice, - usvaja financijski plan i završni račun, - razmatra i odobrava izvještaj o radu, - odlučuje o žalbama, - određuje visinu članarine, - donosi odluku o raspuštanju Zajednice.

 4. Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje. Članovi se pozivaju pismeno. Skupština donosi zaključke javim glasovanjem i to jednostavnom većinom prisutnih članova. Članovi mogu u svako doba zahtijevati da Predsjedništvo sazove izvanrednu Skupštinu.

 5. Skupština predlaže kandidate i bira Predsjedništvo tajnim glasovanjem. Prvim glasovanjem bira se predsjednik/ca i to jednostavnom većinom glasova prisutnih. U slučaju jednakog broja glasova, glasovanje se ponavlja, a ako ponovo dođe do jednakog broja glasova, izabran je stariji.

 6. Drugim glasovanjem bira se odjednom svih ostalih osam članova Predsjedništva. Izabrani su oni kandidati koji po broju glasova zauzmu prvih osam mjesta. Ako zbog jednakog broja glasova ne dođe do odluke, glasovanje se samo ponavlja za one kandidate koji su dobili jednaki broj glasova. Ako ponovo dođe do jednakog broja glasova, izabran je stariji (izabrani su stariji).

 7. Predsjedništvo sačinjavaju: - predsjednik, - dva dopredsjednika, - tajnik, - rizničar, - četiri vjećnika. Oba dopresjednika, tajnika i rizničara imenuje predsjedništvo prema sklonostima i sposobnostima na svojoj prvoj sjednici.

 8. Predsjedništvo vodi sve tekuće poslove a naročito: - pripravlja prijedlog Pravila kojega podnosi Skupštini, - pripravlja prijedloge programa i planove rada, - upravlja imovinom Zajednice, - podnosi Skupštini izvješće o radu, - imenuje odbore i komisije za razna područja rada.

 9. Zajednicu zastupaju na sudu i izvan suda dvojica iz Predsjedništva zajedno.

 10. Predsjedništvo donosi odluke na sjednicama Predsjedništva. Sjednicu saziva predsjednik ili u slučaju njegove spriječenosti prvi potpredsjednik. Predsjedništvo donosi odluke ako je na sjednici prisutno barem pet članova. Ako predsjedništvto nema quorum, saziva se nova sjednica s istim dnevnim redom. Na toj je sjednici Predsjedništvo sposobno donositi odluke bez obzira na prisutan broj članova.

 11. Predsjedništvo donosi odluke većinom glasova. Kod jednakosti u broju glasova odlučuje glas voditelja sjednice.

 12. Predsjedništvo se bira na dvije godine. Ponovno biranje je moguće.

 13. Rizničar upravlja blagajnom Zajednice i vodi knjigu o primicima i izdacima. Naloge za plaćanje potpisuje rizničar i predsjednik ili jedan od potpredsjednika.

 14. Predsjedništvo odlučuje o isključenju iz članstva (§2.5.).

 15. Predsjedništvo može na zahtjev pojedinog člana osloboditi članarine ili mu članarinu smanjiti.

 

§ 4. Raspuštanje Zajednice

 1. Odluku o raspuštanju Zajednice donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova.

 2. Ako je na toj Skupštini prisutno manje od jedne trećine članova, odluku o raspuštanju je moguće donijeti tek na novoj Skupštini, a tada bez obzira na broj prisutnih članova.

 3.