glasnik hrvatske kulturne zajednice - ogranka matice hrvatske u wiesbadenu

DAS WORT - MITTEILUNGSLBLATT DER KROATISCHEN KULTURGEMEINSCHAFT

 

Hrvatske kulturne zajednice broj 43. veljača 2013. UNESCO proglasio prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav

Na 24. sjednici Međunarodnog koordinacijskog vijeća programa Čovjek i biosfera (Man and Biosphere, MaB) UNESCO je proglasio prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između Republike Hrvatske i Republike Mađarske. Time je nakon više od 30 godina, proglašen drugi rezervat biosfere u Hrvatskoj (nakon planine Velebit 1977. godine). Površina rezervata u Hrvatskoj iznosi 395 860,7 hektara i proteže se kroz šest sjevernih hrvatskih županija.


Rijeke Mura-Drava-Dunav predstavljaju poplavni riječni ekosustav koji ima visoku biološku i krajobraznu raznolikosti te bogatu geološku i kulturno-tradicijsku baštinu. Značaj ovog područja predstavlja veliki broj ugroženih životinjskih i biljnih vrsta, rijetke poplavne šume, riječni otoci te šljunčane i pješčane obale rijeka, uz koja se nalaze gnjezdilišta ugroženih ptica: orla štekavca, crne rode, male čigre i drugih. Zaštita u kategoriji rezervata biosfere u Hrvatskoj temelji se na Regionalnom parku Mura – Drava i Parku prirode Kopački rit te ekološkoj mreži RH. Pristupanjem UNESCO-voj mreži rezervata biosfere, prepoznata je izuzetna prirodna vrijednost ovog prostora na svjetskoj i europskoj razini. Stručnu podlogu za Regionalni park Mura – Drava izradio je Državni zavod za zaštitu prirode, a nominacijski proces i međunarodnu suradnju provelo je i koordiniralo i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uz podršku Hrvatskog odbora za UNESCO-v MAB program.

Pitanje zaštite rijeke Drave vrlo je značajna inicijativa u europskim okvirima, jer je to još jedini preostali dio prirodnog toka rijeke Drave. U drugim zemljama ulažu se veliki napori na povratku prirodnog izgleda korita rijeke te obnovi biološke raznolikosti, dok je u Hrvatskoj to područje još uvijek očuvano. Hrvatska se zbog osobitih prirodnih vrijednosti područja rijeke 

Gabajeva Greda na Dravi kod Hlebina

Drave opredijelila za provođenje aktivne zaštite na tom području uspostavom Regionalnog parka Mura-Drava, koji bi obuhvatio područje tog ekosustava na hrvatskom teritoriju. Pored toga područje je uvršteno i u Nacionalnu ekološku mrežu, kao potencijalno područje mreže ekološki značajnih područja Europske unije - NATURA 2000. Nadovezujući na to i prekograničnu suradnju s Mađarskom na uspostavi Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav obuhvatilo bi se cjelovito područje ekosustava rijeka među dvjema državama, što je od iznimnog značaja za zaštitu prirode. Rezervat biosfere je reprezentativno ekološko područje s tri osnovne zadaće: očuvanje prirodnih vrijednosti, poticanje održivog razvoja te poticanje znanstvenog rada vezanog uz unapređenje kvalitete života i održivo korištenje prirodnih dobara. Proglašenjem rezervata biosfere osigurat će se dodatni poticaj građanima i nadležnim vlastima za razvojem usklađenim s prirodom i okolišem, jer samo potrajnom upotrebom prirodnih dobara osiguravamo kvalitetan život ljudi, ali i nasljeđe za buduće generacije. Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) u sklopu ovog programa vodi Svjetsku mrežu rezervata biosfere. Međunarodno koordinacijsko vijeće programa, koje odlučuje o uključivanju nominiranih područja rezervata biosfere u Svjetsku mrežu rezervata biosfere, danas je donijelo odluku da područje Mura-Drava-Dunav, koje su zajednički nominirale Hrvatska i Mađarska, postane dio svjetske mreže rezervata biosfere. 

Red.


Aktivnosti Hrvatske kulturne zajednice u Wiesbade-nu usmjerene su prema potrajnoj upotrebi prirodnih dobara Domovine za osiguranje kvalitetnog života ljudi.

Vidi prilog o radu Kulturne zajednice na Interne-tu:  http://www.hkz-wi.de/kronika_hr/VODA%20Presentation%2027102009.pdf

14